(Català) Convocatòria per a la plaça de Coordinador/a a Xarxaprod, la Xarxa d’Espais de Creació i Producció de Catalunya.

Xarxaprod, Xarxa d’Espais de Creació i Producció de Catalunya, és una plataforma que aglutina centres i projectes de producció, públics i privats, al servei de les pràctiques artístiques contemporànies. Els membres de Xarxaprod són entitats, projectes o programes que ofereixen recursos, mitjans i suport als processos de producció en l’àmbit de la creació. El marc de les relacions entre els membres es manté sota els principis d’ètica de la sostenibilitat i la reciprocitat de les relacions.
La seva funció és impulsar i promoure iniciatives i projectes de creació contemporània amb la voluntat expressa de servei públic, així com fomentar la reflexió sobre aquest sector i sobre les polítiques culturals.

Objecte de la convocatòria:

La present convocatòria té per objecte seleccionar un(a) gestor(a) cultural dedicat(da) a les tasques de gestió, coordinació i mediació de la Xarxa.

Condicions generals:

1- Requisits dels sol·licitants / candidats:

– Experiència mínima de dos anys en gestió de projectes culturals.
– Experiència en comunicació de projectes culturals.
– Coneixements en el camp de la creació i producció contemporània.
– Coneixements en l’entorn internet 2.0
– Iniciativa per prendre decisions i capacitat de treballar en equip.
– Compromís i implicació amb els objectius de la xarxa.
– Es valorarà el nivell d’idiomes. Català, castellà, anglès i altres.

2- Presentació de l’aplicació i documentació:

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran de lliurar la següent documentació:

– Carta de motivació personal.
– Curriculum vitae detallat (nom complet, lloc i data de naixement, estudis / formació, activitats professionals i / o artístiques realitzades fins a la data).
3. Procés de selecció dels/les candidats/es

La preselecció de candidats estarà basada en l’anàlisi de la documentació anteriorment exposada; a les persones preseleccionades se’ls farà entrevista / es personal, presencial o on-line.

Prèviament a l’entrevista, els preseleccionats hauran d’aportar tots els documents acreditatius dels mèrits relatats en el cv, que li siguin requerits pel comitè de selecció.

A partir de les entrevistes es realitzarà un llistat amb els tres noms finalistes. En cas que la persona seleccionada en primer lloc renunciï, podrà ser substituït / da per la persona col·locada en segon lloc. La plaça podrà també ser declarada deserta si, segons el parer del comitè de selecció, cap candidat s’ajusta al perfil.

La pre-selecció serà realitzada pels membres de la junta de la xarxa. La selección final serà realitzada pel conjunt de membres de la xarxa.
Totes les sol·licituds i documents s’han d’enviar digitalitzats al correu electrònic:
coordinacioxarxaprod@gmail.com
4- Funcions i activitats responsabilitat del gestor / a resident:

Les seves funcions són:

Coordinació de la Xarxa i dels projectes
– Coordinació de la xarxa, segons directrius de la junta de l’Associació Xarxaprod.
– Convocar les assemblees generals tot preparant els ordres del dia i la documentació necessària.
– Preparació del projecte d’activitats de cada any.
– Preparació de projectes per a convocatòries de subvencions, o altres d’interès que puguin sorgir, fins i tot d’àmbit europeu, per a captació de recursos per a la Xarxa

Comunicació interna
– Seguiment de les novetats de la xarxa i els seus membres.
– Mantenir i difondre internament als membres de la Xarxa la informació de tots els projectes que són executats per aquesta.
– Elaborar i executar un pla de contacte permanent amb els membres de la xarxa, mitjançant el seguiment de la llista de correu interna.
– Coordinar i articular el treball i la comunicació entre els diferents grups de treball i comissions que hi ha a la Xarxa.

Comunicació externa i representació de la xarxa
– Representar la xarxa quan es requereixi, conjuntament amb algun dels membres de la junta per tal de ser a les reunions del sector i esdevenir un cap visible de la xarxa.
– Dinamitzar la xarxa a través del seguiment i posada al dia de la comunicació (web, facebook, twitter)

Gestió de recursos i socis
– Articular els recursos i els programes en execució.
– Aplicar criteris de sostenibilitat i economia en la gestió dels recursos comuns.
– Explorar les possibilitats i establir contactes necessaris per ampliar el nombre de socis col·laboradors de la xarxa.
4- Condicions:

– S’oferta un contracte laboral a temps parcial amb categoria de coordinació. S’establirà un periode de prova de sis mesos.
– Dedicació mitja jornada (20 h setmanals)
– Retribució bruta de 9000€ anual
– Incorporació a l’inici de setembre de 2015
5- Termini de presentació de candidatures:

La data límit de lliurament de sol·licituds finalitza el dijous 23 de juliol de 2015. Les sol·licituds s’han de lliurar per correu electrònic amb l’assumpte: Ref. Convocatòria per a la plaça de Coordinador/a a Xarxaprod, a la següent adreça: coordinacioxarxaprod@gmail.com

Membres actuals de xarxaprod
ACVic Centre d’Arts Contemporànies • BaumannLab – laboratori de creació jove. • Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona • Cal Gras d’Avinyó. Centre de producció i residència d’artistes
Centre d’Art i Natura • CeRCCa Centre de Recerca i Creacio Casamarles • Concèntrica-Espai d’art Moritz • EINA / Espai barra de Ferro • Roca Umbert F.A • Experimentem amb l’Art / Espai Eart • Jiwar / Creació i Societat • Hangar • Homesession • IDENSITAT [iD] • La Escocesa • La Xina A.R.T • L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu • Nau Côclea • Nau Ivanow • T Art Centre • tallerBDN • Telenoika • TPK Art i Pensament Contemporani.
Més informació a:
www.xarxaprod.cat
coordinacioxarxaprod@gmail.com

Categories: News, News Archive |

Cookies: We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse you are giving your consent to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy. ACEPTAR

Aviso de cookies