Concurs per a cobrir la plaça de directora/director de la Fundació privada AAVC i d’Hangar. Període 2022-2026

Fundació privada AAVC
La Fundació Privada AAVC va ser legalment constituïda el 5 de març de 2003, quedant classificada com a Fundació Privada.
La creació de la Fundació Privada AAVC es produeix en el seu moment per la necessitat del sector dels i les artistes visuals d’articular un centre que oferís serveis adaptats a totes les fases del procés de producció artística i que alhora cobrís moltes de les necessitats derivades de la creació.

Segons els estatuts, la Fundació té com a objectius generar serveis de naturalesa assistencial i de suport a la formació i la creació dels artistes visuals, i difondre l’obra per contribuir al coneixement social de l’art contemporani.

El principal projecte de la Fundació Privada AAVC és Hangar.

Què és Hangar?
Hangar és un centre de producció, investigació i de residència generat per la mateixa comunitat artística a Barcelona. Va ser fundat el 1997 per l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya i la seva missió és facilitar l’accés als mitjans per a la producció i creació; i defensar un context obert per a la investigació experimental i el coneixement compartit.

Hangar és un centre que atén tot el procés de la producció i creació artística contemporània, entenent que aquesta necessita uns mitjans tècnics, materials i humans per a la producció, un espai per a l’experimentació, la investigació i la transferència de coneixement, i un context de construcció de comunitat al voltant de la producció cultural. No és un centre d’art amb serveis sinó un espai en posició de servei públic, essencialment destinat a la comunitat artística però també a altres productors/es culturals, creadors/es o mediadors/es, i també a investigadors/es provinents d’altres sectors.

Hangar compta amb un comitè d’experts/es independents que es renova periòdicament cada dos anys (propera renovació: desembre 2021). Aquest comitè —la Comissió de Programes— és l’encarregat de seleccionar els i les artistes i col·lectius residents de centre, i de resoldre les convocatòries públiques de les diverses beques nacionals i internacionals que el centre promou. També compta amb un equip tècnic especialitzat que fa possible el funcionament diari dels seus diversos laboratoris, residències i programes. La Fundació Privada AAVC compta amb un pressupost anual de prop de 800.000 €, provinents de recursos públics, privats i propis.

Hangar és el principal programa de la Fundació Privada AAVC, que té a càrrec la seva gestió. L’òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat, conformat per artistes i altres professionals de l’àmbit curatorial, museístic i universitari. Aquest òrgan de govern, aquest Matronat com s’ha autodesignat en l’àmbit de funcionament intern, es renova en períodes trianuals, sent la propera renovació el gener de 2024.

Cada quatre anys, la Fundació privada AAVC organitza un concurs per a la selecció de direcció d’Hangar i de la Fundació, així, les persones candidates han de saber que aquesta direcció a la qual es concursa implica una doble línia de responsabilitat: la direcció de centre de producció i investigació, i la direcció de la Fundació. Així mateix, la direcció implica tant la gestió dels continguts com la gerència. Està prevista ben aviat la implementació de la figura de direcció adjunta a direcció i gerència.

Encàrrec professional
La Fundació privada AAVC busca per a la Direcció un/a professional o agrupació de persones o comitè amb experiència en l’àmbit de les arts, disposat/da a seguir desenvolupant un projecte singular en la seva definició. L’encàrrec professional a la nova/nou directora/director per al període de 4 anys (01.01.2022 al 31.12.2025) haurà de basar-se en una anàlisi de la Fundació i del mateix centre, en les necessitats del context artístic local, i en el potencial de la Fundació i d’Hangar amb relació a aquestes, mitjançant un projecte de pràctiques artístiques.

En el cas de tractar-se d’una agrupació de persones o Comitè, aquestes hauran de nomenar un/a representant que assumeixi la direcció executiva en els àmbits econòmics, organitzatius i de recursos humans. El Matronat comunicarà a l’agrupació de persones o comitè les regles de funcionament d’aquest òrgan.

Funcions
El/La Director/a/Gerent serà responsable de:
1. Complir amb el codi de bones pràctiques professionals a les arts visuals aprovat pel Ministeri de Cultura en 2008 i vetllar per la integritat física i moral dels/es treballadors/es d’Hangar, gestionant la Fundació des de principis i valors ètics, sense discriminar a cap dels seus membres per motius de classe, raça, gènere o altres.

2. Explorar i fomentar noves formes d’investigació i producció artística.

3. Desenvolupar i optimitzar programes, serveis, espais i projectes, juntament amb l’equip tècnic d’Hangar i en coordinació amb el Matronat per:
• Explorar els fenòmens creatius contemporanis.
• Fomentar les xarxes d’investigació.
• Explorar, generar i impulsar nous serveis per a la comunitat artística.
• Fer difusió i visibilitzar els treballs d’artistes residents en l’àmbit nacional i internacional.
• Enfortir l’oferta de tallers per a artistes o col·lectius (estades llargues i curtes).
• Impulsar i adaptar els seus laboratoris a les pràctiques artístiques contemporànies.
• Articular l’ús temporal dels espais polivalents.
• L’assessorament específic per a projectes.
• Impulsar el programa estratègic de residències i intercanvis internacionals.
• Desenvolupar la programació d’activitats públiques (workshops, presentacions, debats, trobades amb professionals, etc.).

4. Dirigir l’equip tècnic d’Hangar, donant suport a cada membre de la mateixa en la consecució coordinada dels objectius comuns.

Actualment Hangar compta amb un equip professional d’11 persones amb diferents modalitats de contractació i jornada laboral. El/La Director/a haurà d’examinar l’organigrama de centre i les competències de l’equip per millorar, reorganitzar i/o ampliar l’equip tècnic sempre que respongui a les necessitats de centre i al programa del candidat/a, prèvia aprovació del Matronat de la Fundació.

5. Preparar i proposar el pressupost i el pla d’ingressos per al funcionament de centre, utilitzant recursos tant públics com privats, que haurà de ser aprovat pel Matronat de la Fundació.

L’elaboració anual dels pressupostos, la seva distribució als programes i la seva presentació per a la seva aprovació al Matronat de la Fundació és responsabilitat del/la Director/a; així com l’augment i la diversificació dels recursos econòmics en els següents tres aspectes: subvencions públiques, patrocinadors / mecenatge i els recursos propis.

6. Gestionar i enfortir les relacions externes existents i generar-ne de noves.

S’implicarà en la generació i manteniment de relacions amb les institucions i amb el teixit associatiu i cultural en l’àmbit nacional i internacional.

Liderarà la consolidació de convenis, relacions en xarxa i projectes d’investigació.

7. Fer el seguiment de qualsevol obra estructural i del manteniment dels edificis d’Hangar.

En el període 2022-2026 es preveu la intervenció per a la millora de les instal·lacions de la nau de tallers.

Perfil professional i requisits
El perfil professional del/la director/a d’Hangar és el d’una persona física o agrupació de persones experta en la gestió cultural, disposada a afrontar l’encàrrec professional definit més amunt i amb els següents requisits:
• Acreditar coneixements en el camp de les pràctiques artístiques contemporànies.
• Acreditar coneixements de xarxes d’investigació.
• Acreditar coneixement del context artístic local.
• Acreditar experiència en la gestió de projectes culturals, relacions internacionals i comunicació.
• Acreditar experiència en gerència econòmica, fundraising i recerca de recursos.
• Tenir capacitat de comunicació, negociació, i planificació.
• Tenir capacitat de dirigir, treballar en equip i delegar funcions.
• Tenir capacitat per al treball horitzontal i en xarxa.
• Tenir capacitat per representar Hangar en tots els àmbits.
• Català parlat i escrit (o presentació d’una carta de compromís d’assolir el nivell C de català en els dos anys vinents).
• Alt nivell d’anglès, parlat i escrit.
• Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.

Condicions
• Dedicació exclusiva i horari complet.
• Incorporació laboral l’1 de desembre de 2021, fase traspàs. S’incorpora plenament a les seves funcions com a Director/a d’Hangar i de la Fundació a partir de l’1 de gener de 2022, amb una durada fins a 31 de desembre de 2025.
• Remuneració de 43.500 € anuals bruts.
• Contractació en règim laboral per una durada determinada de quatre anys (termini determinat), d’alta direcció. La continuïtat de la relació laboral durant un únic nou termini de quatre anys queda supeditada al fet de tornar a presentar-se i guanyar el següent concurs.

Sol·licituds
Les persones interessades a participar en aquest concurs hauran de lliurar la següent documentació:
• Fotocòpia del DNI o passaport.
• Currículum vitae.
• Una carta de motivació adreçada a l’atenció d’Anna Pahissa, presidenta de la Fundació privada AAVC, extensió màxima d’1 pàgina.
• Un programa d’estratègia i actuació a partir de l'”encàrrec professional” amb una extensió d’entre 3 i 5 pàgines.
• Documentació (certificats, textos, publicacions, etc.) que acreditin el perfil professional, el compliment dels requisits i la resta d’aspectes a valorar.

Tota la documentació s’ha d’enviar en un únic document pdf (màxim 10 MB) indicant a l’assumpte “Concurs per a la direcció d’Hangar i de la Fundació privada AAVC” a la següent adreça electrònica:
concurshangar2022@hangar.org.

Als/les candidats/es els serà remès un correu de confirmació de la recepció de la sol·licitud i la documentació presentades, sense perjudici de la seva posterior revisió.

Qualsevol consulta durant el període d’obertura d’aquest concurs es resoldrà exclusivament via correu electrònic sota aquesta mateixa direcció.

Procés de selecció de candidats/es
• Validació formal de la documentació digital lliurada i admesa.
• Preselecció de candidats/es segons els projectes presentats.
• Selecció final d’un màxim de 5 finalistes candidats/es per a l’entrevista personal.
• Entrevista personal amb les/els finalistes.
• Elecció de candidat/a/s.
Amb anterioritat a l’entrevista personal s’hauran de lliurar els originals de la documentació prèviament presentada en PDF.
El jurat estarà format per les/els membres del Matronat de la Fundació privada AAVC, i d’una persona externa del context artístic i cultural que es donarà a conèixer amb anterioritat a la clausura del procés de presentació de sol·licituds.
La Fundació no es farà càrrec dels desplaçaments en cas de ser seleccionat per l’entrevista personal.

Terminis
Data límit lliurament sol·licituds: fins a les 24.00 h del 26 de setembre de 2021.
Data comunicació a les/els finalistes: 25 d’octubre de 2021
Data entrevistes als/les finalistes: 29 d’octubre de 2021
Data resolució i comunicació al/la candidat/a o escollit: 2 de novembre de 2021
Data incorporació període de traspàs: 1 de desembre de 2021

Resolució
La resolució d’aquest concurs, que correspondrà al Matronat de la Fundació AAVC i sense que pugui ser objecte de recurs, tindrà lloc el 2 de novembre de 2021, i es farà pública pels canals de comunicació habituals d’Hangar.

La decisió serà inapel·lable i el concurs podrà declarar-se desert.

Confidencialitat
Totes les persones implicades en el procés de selecció de candidats i candidates es comprometen a garantir la confidencialitat absoluta de totes les dades personals i professionals d’aquests, i asseguren que la participació de les persones no seleccionades es mantindrà en l’àmbit del coneixement i la valoració del Matronat.

Informació addicional
http://hangar.org
https://gridspinoza.net/
http://hangar.org/ca/publicacions/memoria/

Barcelona, ​​29 de juliol de 2021

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies