Convocatòria per a residències d’estada llarga en Hangar (24 mesos)

Oberta la convocatòria per a residències d’estada llarga (24 mesos).
Termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de novembre de 2023 a les 23.59 h.
Places disponibles: 7
Durada de la residència: des de maig del 2024 fins a l’abril del 2026.
Resultat de la selecció: finals de desembre del 2023.
Accés a taller, programes i serveis: 130,26 €/mes (IVA inclòs).
Fiança: 260  € que es tornaran al final de l’estada.

Hangar és un centre que manté (és a dir, que genera, actualitza, revisa, repara i sosté) les condicions necessàries per facilitar la producció i la investigació artística, entenent-les com a pràctiques i formes d’especulació crítica que tenen capacitat de resposta davant dels debats i urgències contemporànies.

Hangar funciona com un ecosistema fet d’eines, espais, maneres diverses de dur a terme acompanyaments, programes i convocatòries, però sobretot conformat pels qui l’habiten o hi participen.

Ser artista resident a Hangar és prendre part en aquest ecosistema des de la co-responsabilitat o la co-dependència; nodrint-se’n i nodrint-lo alhora.

A qui va dirigida

Aquesta convocatòria s’adreça a artistes individuals o col·lectius (els membres dels quals no tinguin a més pràctiques individuals).

Qualsevol artista, de qualsevol nacionalitat, pot optar a les residències d’estada llarga. Les despeses del viatge i l’estada a Barcelona, ​​així com la contribució d’accés a taller, programes i serveis, són a càrrec de qui realitza la residència.

Aquestes residències estan destinades a pràctiques localitzades en l’àmbit de l’Art Contemporani, en les diferents formalitzacions i llenguatges.

Tallers i espais d’ús quotidià

Cada resident disposa d’un espai de treball de 30 m2 en una nau compartida amb la resta de residents. Hi ha alguns tallers que fan 60m2 l’espai dels quals es comparteix entre dos artistes. Hi ha parets que proporcionen divisions visuals però no acústiques o climàtiques. És important tenir en compte que la naturalesa de l’espai no possibilita la convivència amb pràctiques que generin de forma sostinguda soroll, olors o materials en suspensió que puguin molestar a altres.

Prestacions dels tallers: taula i cadira de treball, presa de corrent elèctric, connexió a internet (wi-fi) i calefacció. Està prevista la instal·lació del sistema de climatització per a la propera reforma descrita a l’apartat “nota important”.

Altres prestacions compartides: cuina, dutxes i WC.

L’horari d’accés al taller és lliure, 24/7/365.

Recursos compartits

1. Ús dels serveis següents de forma gratuïta: laboratori d’imatge digital i autoedició de vídeo, espais d’Hangar (Antigues oficines, Ricson i Polivalent) i lloguer de material audiovisual. Els espais són una eina compartida i com a tal estan subjectes a processos de reserva i disponibilitat per garantir precisament aquest ús compartit.

2. Assessories gratuïtes en qüestions referents a la producció artística (assessories en planificació de la producció, elaboració i gestió de pressupostos, etc.). Hangar disposa de 3 laboratoris (Construcció, Interacció & Soft/hardware, i interfícies i xarxes) que estan a disposició de lxs residents en forma d’un banc d’hores gratuïtes. La resta d’hores es facturen a una tarifa molt reduïda.

3. Consultories gratuïtes un cop per setmana en el marc dels Dijous Oberts als laboratoris d’Hangar i amb els col·lectius residents.

4. Accés gratuït a les activitats que tenen lloc a Hangar.

5. Lxs artistes que treballin amb la imatge en moviment, gràcies a un conveni entre Hangar i Hamaca, podran incorporar una peça al catàleg d’Hamaca.

6. Difusió de la pràctica i dels processos artístics integrant-los al projecte de comunicació i publicacions d’Hangar.

7. Organització d’una presentació pública dins el marc dels Paratext.

8. Convocatòries de diverses beques de producció i recerca.

* Nota important
Està previst iniciar la reforma de la nau on es troben els tallers. Per aquest motiu, durant el transcurs de la residència (2024-26) els tallers podrien ser reubicats a un altre espai amb característiques similars. No obstant això, l’acompanyament a lxs artistes residents i els programes descrits a continuació es mantenen intactes i amb el mateix grau d’interacció i presència.

Contextos compartits de recerca i acompanyament

1. Equip de ressonància
L’equip de ressonància d’Hangar, com el seu nom indica, funciona com una caixa de ressonància per a lxs artistes residents de tal manera que les seves pràctiques i processos respectius –tant a escala individual com en zones de convergència col·lectiva– puguin trobar rèplica, acompanyament, complementarietats en altres experiències i ramificar-se en connexions i conseqüències teòriques, pràctiques i relacionals. Amb aquesta nomenclatura intentem fugir d’hàbits, inèrcies i jerarquies adherides a termes com ara les tutories o els mentorings. Aquest equip es configura com a interfície: una zona de contacte entre les pràctiques de lxs residents d’Hangar i les de qui són convidats/des (per lxs artistes i el centre) a entaular una relació d’un any, desgranant en paral·lel les condicions que fan possible –o no– la seva interacció, assajant conjuntament una mirada sistèmica al funcionament del centre. Les persones que conformen l’equip de ressonància provenen de diferents contextos metodològics, disciplinars o geogràfics. A l’edició 2023-2024 l’Equip de ressonància va estar format per Lara Almarcegui, Itziar Okariz, Andrea Soto Calderón i Oriol Vilapuig.

L’edició 2023-2024 la integren Rossella Biscotti, Alberto Peral i Idoia Zabaleta.

2. OLLA. Programa de recerca comuna
OLLA
s’inspira dels programes d’estudi independents però revisant i versionant-ne alguns dels trets.

Per “programa de recerca comuna” entenem un entorn compartit de recerca artística el ritme, continguts i formats del qual depèn de lxs artistes residents –en complicitat amb l’equip d’investigació d’Hangar– i que assaja diferents graus d’obertura entre el que és privat i el que és públic, entre el que és opac i el que és transparent.

OLLA opera sota un principi de sostenibilitat pel qual la investigació d’unx s’obre i serveix a lxs altres o pel qual diverses pràctiques convergeixen en un punt o s’assagen en conjunt, podent a més fer servir, parasitar, aprofitar, i reutilitzar tot allò que vagi succeint en altres trams d’activitat d’Hangar.

Com a programa, OLLA es decideix mentre es fa. És un exercici d’entrellaçament investigatiu amb capacitat instituent que fa remuntar a la superfície d’Hangar els seus rumors de fons amb capacitat de prescriure temes, formats i fils de recerca al centre.

3. Biblioteca compartida
La Biblioteca compartida de lxs artistes residents és un dispositiu bibliogràfic que procura la circulació i la distribució del material bibliogràfic i tota mena d’amalgames textuals que les residents –i editorials còmplices– posen en disposició del comú. Ho imaginem com un exercici de resistència bibliogràfica i dissidència arxivera, on hi caben tant llibres “autoritzats”, escanejats de llibres, retalls, fotocòpies, facsímils, anotacions, fulls de sala, discos, àlbums personals…, que alhora es pregunta per les condicions materials de la biblioteca. A llarg termini, la biblioteca compartida és una altra manera de registrar i una altra manera d’accedir a les pràctiques artístiques que habiten Hangar.

4. Col·lecció de textos
La Col·lecció de textos comprèn un conjunt de textos encarregats, traduïts i publicats per Hangar que aborden en profunditat i de manera situada la pràctica específica de cadascunx de lxs artistes residents. Ens interessa generar un banc de materials textuals que serveixin per nodrir el treball de lxs artistes d’estada llarga i que puguin servir com a recursos valuosos per a la difusió de les pràctiques.

Procés de sol·licitud

La sol·licitud s’enviarà en format PDF al correu ariadna(at)hangar.org amb l’assumpte “Convocatòria residència estada llarga Hangar 2024-26”.

El document ha de contenir:

1. Dades personals (Nom complet, data i lloc de naixement, foto del DNI o passaport, e-mail de contacte, contacte telefònic).

2. Declaració d’artista: La declaració d’artista és l’Artist statement en anglès. No és una biografia i sí que és un breu discurs sobre la intencionalitat del treball, cosa que el caracteritza, les seves temàtiques, les referències que maneja i el tipus de formalitzacions que sol adoptar (2500 caràcters màxim, espais inclosos).

3. Currículum Vitae (2500 caràcters màxim, espais inclosos).

4. Carta de motivació (3000 caràcters màxim, espais inclosos). La carta ha d’incloure, entre altres coses que lxs candidats/des considerin oportunes:
– Per què Hangar? Això és, de quina manera la pràctica artística troba a Hangar un context específic i idoni i de quina manera es pot vincular amb el centre, les línies de treball i amb altres pràctiques residents o comunitats que interpel·la el centre.
–¿Per què ara? Això és, de quina manera Hangar afavoreix oportunitats de desenvolupament en el punt actual del recorregut en què es troben lxs candidats.

5. Dossier gràfic d’una selecció de projectes (fins a un màxim de 5 treballs; fitxes tècniques, imatges, textos i enllaços corresponents).

6. URL web personal, si n’hi ha.

IMPORTANT: No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i/o excedeixin els límits d’extensió.

Procés de selecció

El comitè de selecció està compost pel Jurat estable, la direcció d’Hangar i la coordinadora de residències (amb veu, sense vot).

El comitè de selecció revisarà els dossiers i podrà sol·licitar entrevistes si ho considera necessari per a la deliberació. Si fos així, les entrevistes tindrien lloc de forma presencial o remota el 15 de desembre de 2023.

Es comunicarà la resolució de la convocatòria per correu electrònic a lxs candidats/des abans de la comunicació pública. Davant la impossibilitat de donar valoracions individuals, el Jurat estable publicarà, juntament amb la resolució, una valoració global.

El comitè de selecció es reserva el dret de deixar desertes algunes de les places de la convocatòria.

Criteris de valoració

1. La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format sol·licitat i amb l’extensió indicada.

2. Es valoraran les pràctiques, els bagatges o les disposicions que mostrin un coneixement de les particularitats d’Hangar com a centre de recerca i producció artística. Ja sigui perquè el treball posa en obra interessos, tècniques o tecnologies que trobaran a Hangar agafadors i acompanyaments que els són especialment rellevants; o perquè les candidatures fan explícita la voluntat –o portaven implícita una capacitat– de nodrir i intervenir a l’entorn Hangar, incloent-hi els seus serveis, les seves metodologies, les seves línies de recerca i les seves maneres d’estar, d’incidir i de resistir al món a general.

3. El moment en què es troben lxs artistes en presentar la seva candidatura. El que han fet fins aleshores, el que es proposen fer i la coherència i l’estat de maduració dels seus processos actuals en relació amb els anteriors.

4. Interès, solidesa i singularitat de la pràctica, així com la sintonia entre les seves metodologies i processos i els valors i metodologies d’Hangar.

5. Es valoraran tant candidatures d’artistes amb un recorregut incipient com candidatures d’artistes amb més grau d’experiència o consolidació. Atès que a Barcelona hi ha nombroses oportunitats per a artistes emergents, Hangar també es vol ser un espai per a trajectòries més llargues.

6. La resolució perseguirà la diversitat i la complementarietat de pràctiques i bagatges. El jurat prestarà atenció a col·lectius i geografies amb menys representació en el context artístic.

7. Els processos de selecció, així com els materials que aquests sol·liciten, tendeixen a funcionar sobre la base de tota una sèrie de consensos entorn de la manera com s’expressen i es descriuen les pràctiques artístiques. Des d’aquesta consciència, es valoraran tota mena de llenguatges i maneres de retre comptes de la trajectòria professional.

Protecció de dades

1. D’acord amb la normativa de protecció de dades, s’informa que les dades personals han de ser tractades per Hangar per tal de gestionar la participació en el marc d’aquesta convocatòria. Per obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. Es té el dret a accedir a les dades aportades, rectificar-les i suprimir-les, així com a exercir els altres drets establerts a la normativa vigent de protecció de dades.

2. La presentació de projectes en el marc d’aquesta convocatòria implicarà la presumpció de l’autoria, sent responsabilitat de qui hagi presentat el projecte tota reclamació eventual que pogués sorgir.

Sessions informatives

Si vols conèixer com opera Hangar, els seus espais, programes de recerca o resoldre dubtes sobre la convocatòria, aquí pots escoltar la sessió informativa del passat 15 de novembre:


Més informació i enviament de sol·licituds
Ariadna Guiteras
+34 93 308 4041
ariadna(at)hangar.org

Categories: Convocatòries |

Us de cookies: Utilitzem cookies en aquest lloc web per millorar la usabilitat de usuaris. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies